Positiivne rahvuslus, elav kultuur, ajalooline mälu.

Eesti keel ja kultuur | Elav ja arenev kultuur | Kultuuripärandi hoidmine | Kultuuriline mitmekesisus | Vähemusrahvused Eestis | Eestlased mujal maailmas

Eesti keel ja kultuur

Vabaerakond peab Eesti kui rahvusriigi kestmiseks ja arenemiseks kõige tähtsamaks eesti keele ja kultuuri võimet hoida ja mõtestada meie kultuuriruumi kui Eestile ainuomast vaimset sidet eestluse kandjana, kohaneda uute tingimustega ning leida uusi laienemis- ja arenemisvõimalusi.

Eesti on ainuke koht maailmas, kus eesti keel on kasutusel riigikeelena, kus luuakse eesti- ja eesti murdekeelset kultuuri ning arendatakse eestikeelset teadust.

Vabaerakonna eesmärk on luua ja tugevdada tingimusi, et eestlased saaksid viljeleda siin, oma kodumaal, eesti keelt ja kultuuri nii sel kui ka järgmistel sajanditel Ning et eesti keele rääkijate ja valdajate hulk kasvaks.

Iga keele elujõud avaldub selles, kui palju on selle kasutajaid. Toetame mitmekeelse Euroopa Liidu ideed, mille kohaselt iga liikmesriigi kodanik saaks ilma takistusteta suhelda oma emakeeles iga teise liikmesriigi ametiasutusega, avalikkusega või eraviisilise läbikäimises kasutades keeletehnoloogia digitaalseid lahendusi. Seisame selle eest, et laiendada eesti keele kasutamist teaduskeelena ja digitaalsetes vahendites.

Nende eesmärkide täitmiseks kavandame järgmisi tegevusi.

 1. Suurendame tasuta eesti keele õppe kättesaadavust.
 2. Sätestame, et eesti keele õpe teise kodukeelega lastele algaks lasteaiast. Muudame kõik riigi ja omavalituste poolt finantseeritavad lasteaiad eestikeelseteks.
 3. Arendame eesti teadus- ja tehnoloogiakeelt ning toetame eestikeelse teaduse populariseerimist.
 4. Pöörame suuremat tähelepanu keeleseaduse sätete täitmisele igapäevaelus ja rakendame rangemaid meetmeid rikkumiste vältimiseks.
 5. Suurendame jõuliselt rahastamist eesti keele digikasutuse arenduste loomiseks.
 6. Toetame keeletehnoloogiaalast teadus- ja arendustegevust, uute eesti keele keeletehnoloogiliste rakenduste loomist ja olemasolevate edasiarendmist ning nende kasutuselevõtmist võimalikult laialdaste valdkondades nii era-, avalikus kui ka kolmandas sektoris.
 7. Arendame edasi eestikeelset kõnetuvastuse, masintõlke, keelesünteesi jmt vahendeid.
 8. Seisame selle eest, et Eesti ülikoolides on eestikeelsed loengud, mis on kõnetuvastuse ja tõlkevahenditega tehtud kättesaadavaks EL liikmesriikide keeltes.
 9. Vabaerakond toetab jätkuvalt eesti keele staatust EL ametliku keelena.

Elav ja arenev kultuur

Vabaerakond väärtustab kultuurielus osalemist kui inimese vaba eneseavalduse vormi. Riigi kesk- ja omavalitsuste ülesanne on tagada kultuuri arenemistingimused ja -eeldused kõikidel tasanditel.

Väärtustame kultuuriasutusi, ükskõik millises juriidilises vormis need tegutsevad kultuuri tuumväärtusi hoidvate ja kasvatavate asutustena, kultuuri taristuna, millel on oma valdkonnas õigus ja kohustus luua kultuurilist lisandväärtust.

Eestluse missiooniks on esindada meie rahva kõrgel järjel kultuuri maailmas. Eesti kultuur on võimeline riigi tutvustamisel asendama tervet „ametnike armeed“.

Tagame laulu- ja tantsupeotraditsiooni kui eesti rahva kõige emotsionaalsema tuumväärtuse kestmise.

Vabaerakond toetab rahvakultuuri selle mitmekesisuse ning paikkondlike omapäradega. Loome kultuuriliseks tegevuseks eeldused igas külas ja vallas selleks sobiva kultuuritaristu näol.

Vabaerakond väärtustab huviharidust ja -tegevust läbi juhendajate/pedagoogide töö õiglase tasustamise.

Kirjakultuuri kättesaadavuse parandamiseks säilitame ja kaasajastame rahvaraamatukogude võrgustiku.

Nende eesmärkide täitmiseks kavandame järgmisi tegevusi.

 1. Tagame kultuuriasutuste rahastamise kestlikkuse riigi- ja omavalitsuste eelarvest.
 2. Rakendame kokkuleppel kultuuriministeeriumi ja omavalitsustega kultuuritöötajate tasustamisel ühtset kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalga põhimõtet. Võrdsustame juhendajate/pedagoogide töötasu üldhariduspedagoogi või kultuuritöötaja palgatasemega.
 3. Kindlustame kutselise kultuuri arenguks paindlikud ja sihtsuunitletud valdkondlikud toetusprogrammid.
 4. Rakendame rohkem tippkultuuri toetamiseks mitmeaastaseid loomevabadust tagavaid stipendiume.
 5. Algatame ühiskondliku diskussiooni amoraalsest olukorrast, kus kultuuri rahastatakse pahede maksustamisest. (Kultuurkapital)
 6. Suurendame rahastust kultuuri ekspordile.
 7. Digitaliseerime Eesti kultuuripärandit ja tänapäevase kultuuri tippsaavutusi ning teeme need kättesaadavaks maailmale digitaalsete keeletehnoloogiate kaasamisega.
 8. Lahendame koori-, orkestri- ja tantsujuhtide ametialase ja õigusliku staatuse, kehtestades neile väärilise töötasu.
 9. Aitame kaasa rahva- ja seltsimajade tegutsemistingimuste (ruumid, juhendajate töö tasustamine jms) loomisele, parandamisele ja kestlikkusele.
 10. Tagame rahvaraamatukogude jätkuva finantseerimise. Peame oluliseks neis kõigis tasuta e-laenutuse rakendamist ja juurdepääsu tagamist olemasolevatele avaliku raha eest loodud andmebaasidele ja digihoidlatele.

Kultuuripärandi hoidmine

Vabaerakond väärtustab kultuuripärandit ja seab eesmärgiks lihtsustada selle kättesaadavust.

Avaliku raha eest digiteeritud kultuuripärand peab olema vabalt kättesaadav ja kasutatav kultuuriteadlikkust kasvatavatel ja harivatel eesmärkidel.

Väärtustame senisest enam pärandmaastikke ja eesti taluarhitektuuri.

Nende eesmärkide täitmiseks viime ellu järgmisi tegevusi.

 1. Suurendame mäluasutuste finantseerimist tagamaks, et lähema viie aasta pärast oleks võimalik tutvuda virtuaalkeskkonnas olulise osaga Eesti kultuuripärandist, mis paikneb elektroonilistes arhiivides, muuseumides ja raamatukogudes, olles seeläbi rahvusvaheliselt kättesaadav ja olenevalt pärandi liigist huvi korral teistesse keeltesse tõlgitav.
 2. Muinsuskaitseliste objektide ja pärandmaastike taastamiseks ja hooldamiseks toetame ja stimuleerime oluliselt enam eraomanikke.
 3. Loome eesti taluarhitektuuri hoidmiseks ja arendamiseks maaelu‑, keskkonna- ja kultuuriministeeriumi koostöös eraldi pikaajalise sihtprogrammi.

Kultuuriline mitmekesisus

Vähemusrahvused Eestis

Vabaerakond hindab iga Eestis elava vähemusrahvuse õigust Eesti ühiskondlike ja seadusandlike normide raames viljeleda oma kultuuri ja traditsioone.

Hoiame elavana erinevate rahvakildude kultuuri.

Jätkame vähemusrahvaste mitmekesise kultuuri arengu toetamist riiklikul tasemel.

Eestlased mujal maailmas

Loome tervikliku hargmaisuse strateegia väliskogukondade kaasamiseks, kultuuri hoidmiseks ja edendamiseks.

Rakendame senisest enam digikultuuri võimalusi, mis lõimib teadlikumalt ja sihipärasemalt hargmaiseid kogukondi Eesti ellu.