Võim Toompealt omavalitsustesse, e-riik kaasaegseks, presidendivalimine parlamendist ära.

Omavalitsus | Keskvalitsus | E-riik | Valimisringkonnad | Presidendivalimised

Omavalitsus

Vabaerakonna eesmärk on suurendada kohaliku omavalitsuse rolli Eesti halduskorralduses, kuna majanduslikult ja administratiivselt võimekamad omavalitsused teevad avalike ülesannete ja võimu detsentraliseerimise järjest enam võimalikuks. See võimaldab omavalitsustel pakkuda kodanikusõbralikumaid ja kvaliteetsemaid avalike teenuseid.

Selle eesmärgi täitmiseks kavandame järgmisi tegevusi.

 1. Lähtume omavalitsuste pädevuste seadustamisel lähimuse, detsentraliseerimise ja delegeerimise põhimõtetest ning anname võimalikult palju kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamise otsustuspädevusi ja avalike teenuseid omavalitsustele.
 2. Haldusterritoriaalse reformiga jäid moodustamata maakondlikud omavalitsused, mis võimaldanuks säilitada ja tugevdada väljakujunenud maakonnakeskusi ja elanike teeninduspiirkondi. Seetõttu peame tänases olukorras võimaldama omavalitsuste vabatahtlikke ühinemisi kuni maakondlike omavalitsuste moodustamiseni.
 3. Anname sundliidetud omavalitsustes oma loomulikest tõmbekeskustest eraldatud asulatele õiguse liituda ühist piiri omava teise omavalitsusega.
 4. Seadustame teineteist välistavate omavalitsuslike haldusüksuste – linna ja valla – mõisted ning kõrvaldame haldusterritoriaalse reformiga loodud muud vastuolud.
 5. Seadustame omavalitsustele selged ülesanded, finantseerimiskorra, kohalikud maksud ja fiskaalautonoomia. Samuti seadustame omavalitsuste tulubaasi üleriigilise ühtlustamise reeglid.
 6. Kehtestame vastava seadusega riigi poolt omavalitsustele delegeeritavad avalikud teenused ja nende finantseerimise korra.
 7. Toetame omavalitsustes avalike teenuste delegeerimist era- ja kolmandale sektorile.
 8. Kui riigi poolt pakutavad avalikud teenused elanikele ja ettevõtetele omavalitsuse territooriumil vähenevad, kompenseerime seda neile maksude vähendamisega.
 9. Seadustame kohaliku omavalitsuse volikogu opositsioonile laiemad tegutsemisõigused: anname õiguse tutvuda kõikide dokumentidega ja kuuluda kõikidesse komisjonidesse. Samuti anname volikogus esindatud nimekirjadele õiguse esitada komisjonidesse volikoguväliseid kandidaate ning saada komisjonidesse esindatus samas proportsioonis nimekirjade esindatusele volikogus.
 10. Anname Tallinna linnaosadele omavalitsuse staatuse.
 11. Seadustame Tallinna halduskogude moodustamise alused selliselt, et halduskogu koosseisu kohad jagatakse ringkonna valimistulemuste ja lihtkvoodi alusel.
 12. Seadustame omavalitsusele kohustuse tagada kõikidele elanikele minimaalne elustandard – joogivee kättesaadavus, elektri- ja internetiühendused ning avalikud teedeühendused.
 13. Omavalitsus peab kasutama avalikku raha sihipäraselt. Reklaami, artiklite, ajakirjanduslike saadete ja tasuliste artiklite ostmine peab lähtuma ainult kohalikule omavalitsusele seadusega pandud teavitamise ja kohaliku elu korraldamise ülesannetest.

Keskvalitsus

Vabaerakonna eesmärk on kodanikke kaasav tõhus, võrgustumise kaudu keskvõimu pädevusi jagav ning tehnoloogiliste ja ühiskondlike muutustega pidevalt kohanev avaliku sektori valitsemismudel.

Selle eesmärgi täitmiseks kavandame järgmisi tegevusi.

 1. Lihtsustame avaliku sektori valitsemismudelit: vähendame ministeeriumite, riigiasutuste ja -ametite tegevuste dubleerimist ja õigusloome mahtu, seame sisse selgema koordinatsiooni ning hoiame kokku administreerimiskulusid.
 2. Suurendame kodanike kaasamist eri tasandite otsustusprotsessidesse, võimaldades neil seeläbi rohkem panustada avalike teenuste koosloomesse. Loome vabakonnale ja erialaliitudele hea tava ja kaasamise rakendamise õigusliku raamistiku ning anname neile osa avalikke funktsioone.
 3. Tagame avalikke menetlusi puudutava info parema kättesaadavuse. Igale inimesele peab olema tagatud ligipääs teda puudutavale ja tema kohta kogutud infole. Vähendame oluliselt õiguslikke aluseid, mis määravad teabe vaid ametkondlikuks kasutamiseks või salastamiseks.
 4. Vähendame õigusloome ja õigusaktide mahtu. Väldime vohavat ja kantseliitlikku keelekasutust seadusandlike aktide seletuskirjades ning väljatöötamiskavades. Lõpetame sisutute ja pelgalt õigustava eesmärgiga koostatud arengukavade ja analüüside tellimise.
 5. Hindame kriitiliselt riigi funktsioone: lõpetame eesmärgi täitmisel või kindlaksmääratud tähtajaks kõik ajutise iseloomuga ülesanded; uusi ülesandeid rakendame vaid siis, kui see tagab riigi kulude kokkuhoiu laiemal tasandil.
 6. Kaotame tänastest ministeeriumitest nn topeltministrite ja nende nõunike ametikohad.
 7. Keskendume avalike teenuste sisu parandamisele eelkõige koondades sarnased aga eri nimetustega toetused, hüved ja tegevused.
 8. Seame eesmärgiks riigivalitsemise tööhõive vähenemise kiiremini, kui väheneb tööjõuline elanikkond, vabastades nõnda töötajaid era- ja kolmandale sektorile ning haridus- ja sotsiaalvaldkonnale.
 9. Lõpetame ebaperemeheliku valitsemise ja ametnike vastutamatuse. Tagame riigikontrolli auditite sisulise mõju, millega kaasneb seaduserikkumiste tuvastamise korral menetluse algatamine. Võtame seadusi rikkuvad ametnikud riigivastutuse seaduse alusel reaalselt vastutusele.
 10. Me ei toeta ministeeriumite üleviimist pealinnast piirkondadesse. Küll aga toetame ministeeriumite allasutuste, riigiametite, riiklike sihtasutuste ja äriettevõtete väljaviimist piirkondadesse.

E-riik

Eesti riik pakub tänaseks oma kodanikele rohkem kui 1400 erinevat e-teenust, mis on valdavalt välja arendatud 2000-te aastate alguses. Eesti e-riigi teenused on seega nii tehnoloogiliselt kui ka kontseptuaalselt kiiresti vananevad ja need vajavad kaasajastamist.

Vabaerakonna eesmärk on pakkuda järjest integreeritumaid ja kasutajasõbralikumaid e-kaasamise lahendusi ning muuta e-riigi teenused kättesaadavaks ka erinevatel mobiilirakendustel. E-riigi arendamisega aitame kaasa majanduse konkurentsivõime ja kodanike heaolu kasvule ning tõhusamale riigivalitsemisele.

Nende eesmärkide täitmiseks kavandame järgmisi tegevusi.

 1. Loome kõikidele Eesti kodanikele eeldused ja tingimused riigi e-teenuste kasutamiseks. Viime selleks andmeedastuse taristu – ülikiire internetiühenduse – iga Eesti majapidamise ja ettevõtteni.
 2. Tagame Eesti kodanikele riigi e-teenuste kasutamisoskused. Integreerime info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kasutamise baasoskused üldhariduskooli õppekavadesse ja uuendame neid seal pidevalt. Pakume täiskasvanutele nii riigi-, era- kui ka kolmanda sektori koostöös avalike e-teenuste kasutamisõpet.
 3. Rahastame riigi avalike e-teenuste kaasajastamiseks põhjalikku riigi e-teenuste ja neid toetavate IT-lahenduste ümberkujundamise reformi. Uuendame ka Eesti infoühiskonna arengukava ja tagame vahendid selle elluviimiseks.
 4. Viime Eesti e-riigi haldussuutlikkuse uuele tasandile, kus ei automatiseerita vanu bürokraatlikke töörutiine. Lahendame kodanike suhtluse riigi ja omavalitsustega terviklikult ilma vajaduseta pöörduda eraldi ühe või teise ametkonna poole, vaid võimaluse kaudu saada lahendus ühest veebiväravast. Selleks muudame eesti.ee kirjeldavast segase struktuuriga veebiväravast multifunktsionaalseks teeninduskeskkonnaks.
 5. Arendame edasi e-kaasamise ja e-osaluskeskkondi, mis võimaldavad kodanikel ja vabaühendustel olla informeeritud, osaleda valitsemises ja seadusloome kujundamises ning teha oma seisukohti nähtavaks.
 6. Iga inimest ainuiseloomustavad andmed (isikuandmed) tuleb lugeda tema isiklikuks varaks. Igaühel peab olema õigus oma isikuandmeid ise valitseda, kasutada ja käsutada. Loome Eestis õiguslikud alused andmete tsiviilkäibeks.
 7. Riik ja omavalitsus on õigustatud koguma ja töötlema vaid neid andmeid, mis on ühiskonnaelu korraldamiseks vajalikud. Kehtestame korra, mille kohaselt igaühel on õigus saada teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud, välja arvatud korra- ja riigikaitsealased andmed.
 8. Seadustame korra, kus süstematiseeritud suurandmed on andmehaldaja omand, kuid andmete töötlemine ja säilitamine andmebaasides peab vastama andmeomanike huvidele ning neid andmeid võib kasutada ainult omanike või avalikes huvides. Igaühel peab olema õigus kustutada või muuta oma andmeid kommertsandmebaasides, sotsiaalmeedias ja muudes suurandmekogudes.
 9. Suurandmeid tuleb hallata eri haldurite kontrolli all olevates andmebaasides. Suurandmete automaatne ristkasutus isikuandmete põhjal ammendavate profiilide loomiseks peab olema välistatud.
 10. Loome poliitika ja tehnilised vahendid Eesti andmeladude ja andmeedastussüsteemide kaitseks väliste rünnete vastu. Ühiskonnaelu tõrgeteta toimimiseks tagame andmete õigsuse ning rikutud ja valeandmete kiire avastamise võimaluse.
 11. Teeme riiklikud registrid (näit äriregister), mis ei sisalda kaitstavaid isikuandmeid, liideste abil teha kättesaadavaks kõigile kommertsrakendustele. Väldime riigi ja kommertsstruktuuride asjatut dubleerivat andmekorjet. X-tee peab olema kõigile infosüsteemidele kättesaadav infovahetuse kiirtee.
 12. E-riik on meid maailmas unikaalselt tutvustav märksõna ning loob eeldused meie ühiskonna teadmistepõhiseks ja kõrgtehnoloogiliseks arenguks ning teenuste ja toodete ekspordiks. Toetame eelduste loomist Eestis väljaarendatud teenuste e-lahenduste patenteerimiseks ja teadmiste ekspordiks teistesse riikidesse.

Valimisringkonnad

Vabaerakonna eesmärk on tagada esinduskogude valimisseaduste stabiilsus, mis kinnistaks Eesti riigi pikaajalisi poliitilisi traditsioone. Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised peavad olema võimalikult ühetaolised, ajas muutumatud ja omavahel loogilises kooskõlas, et kodanikud saaksid neid tundma õppida, usaldada ja nendega harjuda.

Nende eesmärkide täitmiseks kavandame järgmisi tegevusi.

 1. Proportsionaalse esindatuse tagamiseks, häälte kaalu erinevuste vähendamiseks ja piirkondliku esindatuse printsiibi säilitamiseks muudame või säilitame Eesti valimisringkondi selliselt, et suuremate ja väiksemate valimisringkondade suurus ei erineks üksteisest olulisel määral. Kohalikes omavalitsustes tuleb aga vältida suuri valimisringkondi.
 2. Kehtestame korra, mille kohaselt kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ei tohi ühes valimisringkonnas jagatavate mandaatide arv olla väiksem kui 8 ega suurem kui 15. Sellest väiksemate või suuremate ringkondade puhul on kahjustatud valimiste proportsionaalsus ja piirkondlik esindatus. Seadustame suurematele omavalitsustele seega kahe või enama valimisringkonna nõude.
 3. Kehtestame korra, mille kohaselt Riigikogu valimistel ei tohi mandaatide arv ühes ringkonnas olla väiksem kui 8 ega suurem kui 13. Valimisringkonnad moodustatakse kompaktselt ning ühegi omavalitsuse, välja arvatud Tallinna, territooriumi ei jaotata erinevatesse valimisringkondadesse. Valimisringkondade moodustamine ei tohi sõltuda poliitilistest otsustest; need moodustab seaduse alusel Riigikantselei, kuulates ära Vabariigi Valimiskomisjoni arvamuse.

Presidendivalimised

Vabaerakonna eesmärk on muuta presidendivalimiste seadust selliselt, et president valitakse mõistlikul viisil üksnes valimiskogus. Valijameeste kogu on laia mandaadiga institutsioon, mis annab presidendile piisava demokraatliku volituse.

Selleks kavandame järgmisi tegevusi

 1. Muudame seadust nii, et Vabariigi President valitakse valimiskogus. Omavalitsuste esindajate üldarv valijameeste hulgas ei tohi muutuda väiksemaks võrreldes haldusreformi eelse ajaga. See suhtarv on umbes 1 valijamees iga 5000 elaniku kohta.
 2. Kuni põhiseaduse muudatusteni muudame presidendi valimisseadust selliselt, et valimistest osavõtvate valijameeste arv valimiskogus on võrdne hääletusest osavõtnud valijameeste arvuga.