Vastuskiri Rosma Johannese Koolile Põlvamaal

Täna saime südamliku kirja Põlvamaal asuvalt Rosma Johannese Kooli perelt, kes tunneb huvi, kuidas näeb Vabaerakond Eesti haridusmaastikku ja mida saab erakond teha selleks, et Eesti esimene waldorfkool ja lasteaed Rosmal saaks areneda. Allpool leiategi Vabaerakonna vastuse.

Rosmakool.ee

Lugupeetud Johannese Kooli pere

Vabaerakond toetub rahvuslik-konservatiivsele ideoloogiale. Meie eesmärk on luua vaba ühiskond, milles kõige tähtsaimat rolli kannab iga selle liige vaba vaimu ja loomingu, vaba tahte ja pühendumise ning vaba valiku, ettevõtlikkuse ja omaalgatusega. Selles osas on meil ühised juured ja tegevuspõhimõtted ka waldorfkooli väärtusõpetusega, milles samuti laste individuaalsuse vaba areng on seatud esikohale.

Rohkemgi veel, ka Johannese Kool Rosmal on Vabaerakonna hariduspoliitika väljatöötanud kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnadega kui õnne reservuaar. Õnnelikult elatud elu taandub armastusele ja usaldusele. Need ei ole kinni rahas, vaid väärtustes – kaastunne, suuremeelsus, õilsus, tundlikkus, pühendumus. Õnn on ennekõike inimarengu kultuuriline saavutus. Kõik algab seega oma väärtushinnangute ja hoiakute kujundamisest ja waldorfkooli pedagoogika on selles osas väga kaugele arenenud.

Sellest tulenevalt algab ka Vabaerakonna valimisprogrammi hariduspoliitika järgmise valimislubadusega: kanname hoolt haridusliku mitmekesisuse ja erinevate koolitüüpide esindatuse eest meie kultuuriruumis. Lapsevanemad ja vanuse kasvades ka õpilased ise peavad saama valida kooli lähtuvalt õpilase võimete, huvide, maailmavaate ning rakendatavate pedagoogiliste põhimõtete eripäradest, mis ei tohi aga minna vastuollu Eesti ühiskonnas kehtivate väärtus-, ühiselu- ja õigusnormide ning Eesti põhiseadusega.

Toetame ja arendame demokraatlikku koolikultuuri, vähendades hierarhilisi autoritaarseid juhtimisskeeme ning suurendades kõigi osapoolte kaasarääkimisõigust kooliga seotud küsimustes. Toetame õppekava-arendust, mis suurendab isiksuse eripärast lähtuvaid võimalusi ja individuaalseid õpiradu.

Viime ellu haridusasutuste kogukondlikkuse põhimõtet. Suurendame kooliga seotud subjektide (hoolekogud, omavalitsused, õpilaskogud jm) kaasarääkimis- ja otsustamisõigust üldises hariduspoliitikas, koolielu korraldamisel ja kooli oma näo kujundamisel.

Teine märksõna, mis Rosma vabakooli ja Vabaerakonna ideoloogiat ühendab, on vabatahtlikkus, vabakondlikkus ja kogukonnapõhisus. Vabaerakond ei usu sellesse, et teadmised on tsentraalselt hallatavad ja ametiasutuste kontrollitavad. Selles osas tundub meile näiteks erakond Eesti200 soov tsentraliseerida kogu Eesti haridussüsteem tagasiastumisena nõukogude aega. Hea haridus, ekspertiis ja oskusteave sünnivad just praktikute kogukondades, ehk seal, kus on selleks kõige suurem pühendumus.

Vabakondlikud waldorfkoolid on väärtuspõhise ja lapsekeskse haridusega oma usaldusväärsust igati tõestanud. Vabaerakond soovib tugevdada vabaühendusi, sh vabakondlike koole sellega, et me vabastame kõik eraisikute annetused ja toetused vabaühendustele lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksust.

Kolmandaks, Vabaerakond toetab hariduspoliitika rahastamisel keskset riiklikku põhimõtet, et kõiki era-, munitsipaal- ja riigikoole tuleb kohelda finantseerimisel võrdselt. See võrdne kohtlemine laieneb seega ka vabakondlikele koolidele.

Vabaerakonna eesmärk on säilitada läbi aegade Eesti hariduse alustoeks olnud elukohalähedased tugevad põhikoolid. Peame oluliseks hoida ning vajadusel ka taastada ja juurde luua kodulähedasi väikseid maakoole ja lasteaed-algkoole, eriti kui seda toetab kohaliku kogukonna algatus. Seda ülesannet täidavad piirkonniti sama edukalt just vabakondlikud koolid.

Toetame uute pedagoogiliste arengute jõudmist koolidesse, samas säilitades traditsioone ja toimivaid praktikaid. Väldime mammutkoolide ja suurte klasside teket, mis süvendab lastes anonüümsust ja mahajäetustunnet ning halvendab nende vaimset tervist. Pooldame erinäoliste mõõduka suurusega koolide teket ja püsimist. Soosime ja väärtustame eri põlvkondi ühendavate koolikogukondade teket.

Vabaerakond räägib oma programmis palju ennekõike riikliku kooli ülesehitusest, kuid seda põhjusel, et vabakondlike koole ei peagi riik nii palju reguleerima. Haridusvabadus, haridusmudelite paljusus ja vaba valik on Vabaerakonna hariduspoliitika nurgakivideks.

Vabaerakonda ja vabakondlike koole ühendab seegi, et me kumbki ei oma täna veel ühiskonna masside toetust, kuid ometi me mõlemad rühime visalt oma eesmärkide ja väärtuste poole.

Vabaerakond toetab igati Rosma Kooli tegevust ja me otsime teie kooli kogukonnaga konstruktiivset ja pikaajalist koostööd. Seega ärge palun kahelge kunagi kirjutamast ja selgitamast meile oma muresid, mis puudutab kooli korraldust ja vabakoolide eluõigust, sh rahastamise probleeme, ja me püüame teid omalt poolt alati ka aidata nii palju kui see on vähegi meie võimuses.

Lugupidamisega

Kagu-Eesti vabaerakondlased Kaul Nurm, Marika Parv, Urmas Ott, Üllar Vana, Annika Toots, Kati Kongo, Tõnis Lukats, Urmet Külaots, Mihkel Mällo ja Kristi Varul